Search
Search

Prematurity Day 2013 in the Knesset - minutes

פרוטוקול מס' 62 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ט"ז בכסלו התשע"ד ( 19 בנובמבר 2013 ), שעה 11:00
agenda:
1. יחידות לטיפול מיוחד ביילוד, דוח מבקר המדינה 54 ב', עמ' 400 – ישיבת מעקב.
2. כוח אדם רפואי וסיעודי – דוח מבקר המדינה 59 ב', עמ 355 (הפרק המתייחס לרפואת יילודים – תינוקות ופגים) – ישיבת מעקב.
הועדה לענייני ביקורת המדינה

 
פרוטוקול מס' 101 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, ט"ז בכסלו התשע"ד ( 19 בנובמבר 2013 ), שעה 14:30
סדר היום – במסגרת יום הפג בכנסת:
1) מצב הפגיות
2) סל השירותים לפג
פרוטוקול ועדת העבודה הרווחה והבריאות
 
פרוטוקול מס' 31 מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שלישי, ט"ז בכסלו התשע"ד ( 19 בנובמבר 2013 ), שעה 12:30
agenda:
1. הקמת בנק חלב אם
2. תמיכת הקהילה בפגים
הועדה לזכויות הילד

Important information for parents

our projects

בוט לה"ב
en_US
Skip to content