חיפוש
חיפוש

זכויות ביטוח לאומי

1. אימהות – דברי הסבר
2. אמהות – מענק אשפוז
3. ביטוח אימהות
4. תקנות הביטוח הלאומי – מענק אישפוז ליולדת ולילוד

כמה חופשת לידה מגיעה לי?

לאמהות שילדן מאושפז מגיעה הארכת חופשת לידה לפי הנוסחה הבאה:
אמהות שילדן מאושפז עד 15 יום אינן מקבלות הארכה לחופשת הלידה.
אמהות שילדן מאושפז מעל 15 יום זכאיות להאריך את חופשת הלידה בימים כמספר ימי האשפוז מיום הלידה. (למשל: אם הילד היה מאושפז 20 יום, הן זכאיות להאריך את החופשה ב- 20 יום).
מקסימום ההארכה בהתאם לתקופת האשפוז: 20 שבועות.
הארכת חופשת הלידה בגין אשפוז הילד, אינה נכללת ב26 השבועות של חופשת הלידה (חל"ד)
מוקד טלפוני של המוסד לביטוח לאומי: 6050*
עמותת לה"ב עובדת בצוותא עם ח"כ אורלי לוי על חקיקה להטבת הארכת חופשת הלידה
נוסח ביטוח לאומי לגבי הארכת ופיצול חופשת הלידה להורים שילדם מאושפז
5. ביטוח ילדים
6. תקנות הנכים – תוספת למימון צרכים מיוחדים
7. תקנות הנכים – מבחנים לקביעת דרגות-נכות
8. גמלת ניידות
9. ביטוח סיעוד
10. מדריך לזכאי לגמלת סיעוד
11. קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים
12. מידע לנבדק בוועדה רפואים לנכות כללית
13. האם הגבר זכאי להארכת חופשת לידה במקום האישה?
לפי הסברה של עו"ד שלומית הראל שוורץ – היועצת המשפטית של העמותה:
הבעל זכאי לחופשת הלידה של האם, למעט ששת השבועות הרצופים הראשונים, ולמעט תקופות הקצרות מ- 21 ימים רצופים. מכאן שהוא צריך להיות זכאי גם לארכות. סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים הקובע:
(1) עובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, אם התקיימו כל אלה:
(א) אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה;
(ב) אשתו עבדה בתקופה האמורה בפסקת משנה (א).
(2) שר התעשיה המסחר והתעסוקה יקבע כללים לביצוע הוראות פסקה (1),
ובין השאר, כללים בדבר חובת מסירת הודעה למעביד על ידי שני בני הזוג.
(3)8 שר התעשיה המסחר והתעסוקה יקבע, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, נסיבות מיוחדות שבהתקיימן יהיה עובד זכאי לחופשת לידה לפי הוראות סעיף קטן זה, אף אם לא התקיים האמור בפסקה (1)(ב). סעיף 49 לחוק הביטוח הלאומי, הקובע: הזכות לדמי לידה [97] [תיקון: תשנ"ז(7), תשס"ז(8), תשס"ז(10)]
(א) המוסד ישלם למבוטחת דמי לידה, לפי סימן זה, בעד פרק הזמן שלרגל ההריון או הלידה אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה.
(ב) המוסד ישלם לזכאי לחופשת לידה לפי סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, וכן לעובד עצמאי שמתקיימים בו התנאים האמורים באותו סעיף, דמי לידה, בעד פרק הזמן שלרגל חופשת הלידה ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים כל אלה:
(1) הוא עובד או עובד עצמאי כאמור בסעיף 40(ב)(1), בשינויים המחויבים;
(2) שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע; לענין סעיף קטן זה, "היום הקובע" – היום שבתום ששת השבועות שלאחר יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר;
(3) אשתו זכאית לדמי לידה לפי פרק זה, בעד אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי הלידה בעד פרק הזמן המלא כאמור בסעיף 50(א)(1).
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא ישולמו דמי לידה לזכאי כאמור בסעיף קטן (ב) בעד תקופות אלה:
(1) תקופה של שישה שבועות רצופים שתחילתם ביום הלידה;
(2) תקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה;
(3) תקופה הפחותה מ-21 ימים רצופים.
(ד) דמי לידה ליום לפי סעיף קטן (ב) הם שכר העבודה הרגיל של הזכאי לדמי הלידה, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 55 ,54 ,53 ו-56, בשינויים המחויבים.

מידע חשוב להורים

הפרוייקטים שלנו

בוט לה"ב
he_IL
דילוג לתוכן